Home » Wydarzenia » Filozofia eksperymentalna – metody, wyniki, kontrowersje

KogniLab (pok. 43)

27 marca 2023
  • Spotkanie zespołu od Plutarcha

    27 marca 2023  14:30 - 17:00

    Zobacz więcej

  • Projekt Non-doxastic attitudes

    27 marca 2023  17:00 - 18:00

    Zobacz więcej

Filozofia eksperymentalna – metody, wyniki, kontrowersje

Wykład dr. Adriana Ziółkowskiego

Seminarium Instytutu Filozofii
7 maja o g. 15.00 w sali 205 (Stary BUW).

ABSTRAKT
Filozofia eksperymentalna – metody, wyniki, kontrowersje
Filozofia eksperymentalna jest relatywnie młodym nurtem, który wyodrębnił się jako dziedzina filozofii na gruncie tradycji analitycznej. Przy użyciu metod charakterystycznych dla nauk społecznych, a zwłaszcza psychologii eksperymentalnej, filozofowie eksperymentalni w
sposób systematyczny zbierają dane na temat intuicji filozoficznych podzielanych przez niefilozofów (a niekiedy także profesjonalnych filozofów) i próbują na ich podstawie wyciągać wnioski istotne dla rozważań filozoficznych. Wystąpienie będzie krótkim wprowadzeniem do
filozofii eksperymentalnej. Przedstawię motywacje stojące za sposobem uprawiania filozofii promowanym przez filozofów eksperymentalnych oraz typowe metody wykorzystywane w przeprowadzanych przez nich badaniach.

Omówię nurty, które można wyodrębnić wewnątrz filozofii eksperymentalnej na podstawie typu wniosków, jakie filozofowie eksperymentalni wysnuwają ze swoich danych i zilustruję każdy z nich przykładem. Zaprezentuję również najpoważniejsze zarzuty formułowane przez przeciwników filozofii eksperymentalnej oraz możliwe strategie ich odparcia.